Kamenná predajňa fanshopu otvorená každú stredu 10:00-12:00 | 13:00-16:00

Vrátenie tovaru

Do 14 dní máte možnosť produkt vrátiť, bez udania dôvodu, pokiaľ nebol nosený alebo inak použitý. Nepoškodený tovar spolu s vyplneným formulárom na vrátenie tovaru nám môžete vrátiť osobne alebo poštou na adresu FAN SHOP HC MONACObet Banská Bystrica, Hronské predmestie 1452/4, 974 01 Banská Bystrica.

STIAHNUŤ FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok prevádzkovateľa internetového (elektronického) obchodu FAN SHOP HC MONACObet Banská Bystrica upravujúci postup pri reklamácii tovaru zakúpeného v elektronickom obchode s adresou webového sídla www.fanshophc05.sk (ďalej aj len ako „Reklamačný poriadok“).

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodná spoločnosť HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., so sídlom na ulici Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 638 722, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 822/S (ďalej aj len ako „Predávajúci“) postupuje pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v elektronickom obchode s adresou webového sídla www.fanshophc05.sk (ďalej aj len ako „Elektronický obchod“) s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.2 Ustanovenia Reklamačného poriadku sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom a na osoby nakupujúce tovar v Elektronickom obchode za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. V prípade takýchto osôb sa zodpovednosť za vady riadi ust. § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3 Predávajúci poskytuje na tovar zakúpený v Elektronickom obchode záručnú dobu v trvaní dvadsaťštyri mesiacov, ak nie je osobitným právnym predpisom vo vzťahu k určitému druhu tovaru výslovne určená kratšia záručná doba.

1.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode v zmysle ust. § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim v zmysle bodu 3.4 článku 3 Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.

1.6 Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktoré vznikli (a) v súvislosti s bežným opotrebovaním; (b) v dôsledku konania kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim; a (c) v dôsledku neodborného a nešetrného zaobchádzania s tovarom, mechanickej záťaže, mechanického poškodenia alebo v dôsledku opotrebovania alebo použitia tovaru v rozpore s návodom na jeho použite alebo v dôsledku nedodržania bežných pravidiel údržby a skladovania tovaru s ohľadom na jeho druh a účel.

1.7 Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať nároky z vád tovaru v prípade, ak bol kupujúcim vykonaný mechanický alebo iný zásah do tovaru.

2. REKLAMÁCIA TOVARU PRI PREPRAVE

2.1 Predávajúci zasiela kupujúcemu ním objednaný tovar v Elektronickom obchode vždy bezpečne zabalený takým spôsobom, aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia počas prepravy. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí, že došlo k poškodeniu obalu je povinný skontrolovať obsah zásielky a neporušenosť tovaruAk bude doručovaný tovar mechanicky poškodený, kupujúci neprevezme zásielku a s prepravcom spíše protokol o škode. Kupujúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu oboznámi Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslaného na adresu Predávajúceho pre doručovanie elektronickej pošty (fanshop@hc05.sk).

2.2 V prípade, ak kupujúci zistí poškodenie tovaru až po jeho prevzatí, oboznámi o tejto skutočnosti Predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára, odoslaného spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla Predávajúceho najneskôr v lehote štyridsaťosem hodím od prevzatia tovaru.

3. REKLAMÁCIA TOVARU V ZÁRUČNEJ DOBE

3.1 V prípade, ak sa vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode prejavia počas plynutia záručnej doby podľa bodu 1.3 článku 1 Reklamačného poriadku, kupujúci vyplní reklamačný formulár a spolu s reklamovaným tovarom ho odošle na adresu sídla Predávajúceho.

4. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4.1 Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho spolu s riadne vypísaným reklamačným formulárom, v ktorom kupujúci podrobne opíše vady tovaru a spôsob akým sa tieto vady prejavujú navonok. Prílohou reklamačného formulára musí byť originál alebo kópia dokladu o kúpe reklamovaného tovaru. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru Predávajúcemu znáša kupujúci.

4.2 Reklamovaný tovar musí byť čistý a riadne zabalený tak, aby bola minimalizovaná možnosť jeho ďalšieho poškodenia.

4.3 Kupujúci je povinný reklamovať tovar u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady a reklamovaný tovar ďalej nepoužívať.

4.4 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Vydanie potvrdenia o reklamácii tovaru nie je možné bez predloženia tovaru a dokladu o jeho kúpe Predávajúcemu.

4.5 V prípade, ak sú reklamované vady tovaru odstrániteľné, Predávajúci vyrieši oprávnenú reklamáciu tovaru bezodplatným odstránením reklamovanej vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo jeho časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.6 V prípade, ak sú reklamované vady tovaru neodstrániteľné a tieto vady bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva svedčia kupujúcemu v prípade, ak ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak sa prejavia iné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.7 Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho najneskôr do tridsiatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia kupujúcim. Za riadne uplatnenie reklamácie sa považuje doručenie reklamovaného tovaru spolu s vypísaným reklamačným formulárom a dokladom o kúpe reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.

4.8 Reklamačné konanie sa ukončuje vybavením reklamácie formou (a) odovzdania opraveného tovaru kupujúcemu, (b) výmenou tovar, (c) vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, (d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu, (e) doručenia písomnej výzvy na prevzatie plnenia (tovaru) a (f) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

4.9 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú ak neboli uplatnené v záručnej dobe podľa bodu 1.3 článku 1 Reklamačného poriadku.

4.10 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a to písomne na adresu Predávajúceho pre doručovanie elektronickej pošty (fanshop@hc05.sk) alebo na adresu sídla Predávajúceho (Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika). V prípade, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu, s ktorou sa na neho obrátil kupujúci odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich dní odo dňa odoslania žiadosť o nápravu kupujúcim Predávajúcemu, má kupujúci podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu adresovanému subjektu  alternatívneho riešenia sporov.

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR