Kamenná predajňa fanshopu otvorená každú stredu 10:00-12:00 | 13:00-16:00

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového (elektronického) obchodu FAN SHOP HC MONACObet Banská Bystrica aplikované pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu s adresou webového sídla www.fanshophc05.sk (ďalej aj len ako „VOP“).

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodná spoločnosť HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., so sídlom na ulici Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 638 722, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 822/S (ďalej aj len ako „HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.“ alebo aj len ako „Predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického obchodu s adresou webového sídla www.fanshophc05.sk (ďalej aj len ako „Elektronický obchod“).


1.2
 Prostredníctvom Elektronického obchodu majú tretie osoby možnosť prezerať si tovar zverejnený na stránkach Elektronického obchodu a za podmienok určených týmito VOP uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva k nimi vybranému tovaru zverejnenému na stránkach Elektronického obchodu.


1.3 
Ustanovenie VOP sa nevzťahujú na osoby nakupujúce tovar prostredníctvom Elektronického obchodu za účelom podnikania. Takým osobám neprináleží v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) status spotrebiteľa.

2.  OBJEDNÁVKA TOVARU A PROCES UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kúpa tovaru v Elektronickom obchode je realizovaná formou vytvorenia a odoslania objednávky v systéme Elektronického obchodu, pričom objednávka kupujúceho musí byť písomne potvrdená (akceptovaná) Predávajúcim postupom v súlade s týmito VOP, bez akceptácie písomnej objednávky Predávajúcim nevzniká medzi Predávajúcim a kupujúcim žiadny právny vzťah.


2.2
 Kupujúci v procese vytvorenia objednávky vyberá z tovaru, ktorý je zobrazený na stránkach Elektronického obchodu. Kupujúci pri vytvorení objednávky vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo tovaru a spôsob platby a spôsob dodania objednaného tovaru podľa VOP.


2.3
 Kupujúcemu budú počas vytvorenia objednávky poskytnuté všetky informácie podľa ust. § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).


2.4 
Kupujúcemu sú počas vytvorenia objednávky osobitne sprístupnené VOP, pričom na riadne vykonanie objednávky je nevyhnutné, aby kupujúci prejavil súhlas so znením týchto VOP na mieste na to určenom v objednávke.


2.5
 Objednávka kupujúceho sa považuje za úplnú po tom, ako kupujúci vo formulári objednávky uviedol všetky povinné informácie údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo). Povinné polia objednávkového formulára budú označené symbolom na to určeným.


2.6 
Kupujúci ním vytvorenú objednávku obsahujúcu všetky povinné údaje odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.


2.7
 Predávajúci potvrdí kupujúcemu akceptáciu jeho objednávky prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na adresu pre doručovanie elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke. Potvrdením akceptácie objednávky Predávajúcim vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim zmluvný vzťah spravujúci sa ustanoveniami týchto VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať/odmietnuť objednávku v prípade, ak kupujúci (a) v povinných poliach objednávkového formulára uviedol zjavne nesprávne informácie, (b) objednal tovar s obmedzenou dostupnosťou a Predávajúcemu je s ohľadom na všetky okolnosti známe, že v prípade akceptovania objednávky by svoj záväzok spočívajúci v riadnom a včasnom dodaní objednaného tovaru nemohol splniť.


2.8 
Za účelom zabezpečenia možnosti aktívneho a opakovaného nakupovania v Elektronickom obchode, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách Predávajúceho je kupujúcemu umožnené vykonať registráciu svojej osoby v registračnej časti systému Elektronického obchodu. Vykonanie registrácie nie je podmienkou prípustnosti vytvorenia objednávky. Registráciu môže kupujúci vykonať kedykoľvek a to počas procesu vyberania tovaru, ako aj počas bežného prezerania Elektronického obchodu bez vytvorenia objednávky. Osoba vykonávajúca registráciu je povinná uviesť všetky údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Povinné polia registračného formulára budú označené symbolom na to určeným. Osoba vykonávajúca registráciu je povinná pri registrácii uviesť v registračnom formulári správne, úplné a pravdivé údaje (nesplnenie uvedenej povinnosti je vykladané v neprospech osoby vykonávajúcej registráciu). Súčasťou registračného formulára bude aj udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a ich ochrane nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov . V prípade zmeny údajov pôvodne uvedených v povinných poliach registračného formulára, týkajúcich sa zaregistrovanej osoby, je zaregistrovaná osoba povinná tieto údaje aktualizovať pri vykonaní objednávky nasledujúcej v čase po zmene povinných údajov, nakoľko správnosť a pravdivosť povinných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo) je nevyhnutná na riadne a včasné dodanie tovaru kupujúcemu. Proces registrácie je úspešne ukončený pridelením prístupového mena a hesla.

3. SPÔSOB DODANIA OBJEDNANÉHO TOVARU

3.1 Kupujúci má pri vytvorení objednávky možnosť vybrať si z Predávajúcim poskytovaných možností dodania objednaného tovaru a to (a) prostredníctvom obchodnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9084/S (ďalej aj len ako „GLS“) alebo (b) prevzatím v prevádzke Predávajúceho so sídlom na Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj len ako „Predajňa“).


3.2
 V prípade, ak kupujúci pri vytvorení objednávky zvolil ako spôsob dodania tovaru doručovanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti GLS, Predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote štyridsiatich ôsmich (48) hodín odo dňa označenia objednávky „Objednávka je odoslaná“ na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Uvedené sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom je v časti dostupnosť tovaru uvedené iné ako „skladom“. V prípade, ak kupujúci objedná tovar s obmedzenou dostupnosťou, bude mu predpokladaný termín doručenia tovaru oznámený v rámci akceptácie objednávky.


3.3
 Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru budú v závislosti od spôsobu dodania objednaného tovaru prirátané náklady spojené s dodaním tovaru podľa aktuálneho cenníka obchodnej spoločnosti GLS, pričom výška nákladov spojených s dodaním tovaru je uvedená pri možnostiach výberu dodania objednaného tovaru zobrazených kupujúcemu v procese vytvárania objednávky.


3.4 
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu (GLS) prevezme všetky časti objednaného tovaru.


3.5
 V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než kupujúci uviedol v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v spojitosti s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


3.6
 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním odoslania objednaného tovaru a/alebo omeškaním jeho dodania z dôvodu, ktorý nespočíva na strane Predávajúceho.


3.7
 V prípade, ak sa po akceptácii objednávky podľa bodu 2.7 VOP stane dodanie tovaru nemožným z dôvodov na strane Predávajúceho, v prípadoch vyššej moci alebo z dôvodov, za ktoré Predávajúci a/alebo doručovateľ nezodpovedá, Predávajúci ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie.


3.8
 V prípade, ak kupujúci v priebehu dvadsiatich štyroch po sebe nasledujúcich hodín odošle Predávajúcemu viacero objednávok, je Predávajúci (za predpokladu akceptácie všetkých objednávok kupujúceho) oprávnený odoslať objednaný tovar kupujúcemu v jednej zásielke.


3.9 
Kupujúcemu, ktorý v súlade s týmito VOP prostredníctvom jednej objednávky objednal tovar v hodnote prevyšujúcej sumu 100 EUR nebudú k cene objednaného tovaru pripočítané náklady spojené s dodaním tovaru podľa aktuálneho cenníka obchodnej spoločnosti GLS, pričom uvedená skutočnosť sa vo formulári objednávky prejaví textom „Doprava zdarma“ zobrazujúcim sa v časti výberu spôsobu dodania tovaru. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v spojitosti s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia z dôvodov na strane kupujúceho.


3.10 
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP (napríklad náklady na internetové pripojenie a/alebo náklady na telefonickú komunikáciu) znáša v celom rozsahu kupujúci.

 4. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kúpna cena predstavuje cenu tovaru zobrazenú pri jednotlivých druhoch tovaru v Elektronickom obchode spolu s nákladmi spojenými s dodaním tovaru a nákladmi spojenými s úhradou kúpnej ceny formou dobierky v závislosti od cenníka obchodnej spoločnosti GLS.


4.2 
Cena tovaru je v systéme Elektronického obchodu uvádzaná vždy vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je pri cene tovaru výslovne uvedené, že cena tovaru je uvedená bez dane z pridanej hodnoty.


4.3 
Kupujúci má pri vytvorení objednávky možnosť vybrať si z Predávajúcim poskytovaných možností zaplatenia kúpnej ceny a to (a) formou dobierky pri dodaní/prevzatí tovaru v prípade jeho dodania prostredníctvom obchodnej spoločnosti GLS alebo (b) v hotovosti v prípade osobného prevzatia tovaru v Predajni.


4.4
 Kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej alebo inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zverejnenej v Elektronickom obchode. Predávajúci je v dôsledku chyby týkajúcej sa ceny tovaru oprávnený neakceptovať/odmietnuť objednávku kupujúceho. Kupujúci je v dôsledku chyby týkajúcej sa ceny tovaru oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.


4.5 
Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej prijatia (a) doručovateľom tovaru alebo (b) zamestnancom Predávajúceho, respektíve osobou na to poverenou Predávajúcim v Predajni.

5. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu ním objednaný tovar za dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a dohodnutú kúpnu cenu (vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a nákladov spojených s úhradou kúpnej ceny) zaplatiť Predávajúcemu.


5.2
 V prípade odstúpenia Predávajúceho od zmluvy podľa článku 6 VOP je kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy.


5.3
 Kupujúci je povinný pri vytvorení objednávky uvádzať len správne údaje. Údaje uvedené kupujúcim považuje Predávajúci za správne, pokiaľ s ohľadom na obsah údajov uvedených kupujúcim v objednávke nevznikne na strane Predávajúceho dôvodná domnienka o ich nesprávnosti.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 3.4 článku 3 VOP.

6.2 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto VOP aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.3 Kupujúci je povinný uplatniť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy  (ďalej aj len ako „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo Oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.4 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní je súčasne povinný v uvedenej lehote doručiť objednaný tovar Predávajúcemu.

6.5 Doručením odstúpenia od zmluvy a súčasne vrátením tovaru v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku (účinky ex tunc).

6.6 Kupujúci je oprávnený v lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy prevzatý tovar rozbaliť a odskúšať v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania nevyhnutného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý a/alebo poškodený, má Predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu takto spôsobenej škody.

6.7 V prípade, ak kupujúci v súlade s týmito VOP a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to najneskôr v lehote do desiatich dní odo dňa účinného a platného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho oznámený za tým účelom Predávajúcemu tak, aby s takýmto vrátením plnenia kupujúcemu nevznikli ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný Predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa na účely VOP rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolenými kupujúcim a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný Predávajúcim okrem možnosti osobného odberu).

6.8 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude podľa ust. § 10 ods. 3 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

 7. OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREDAJI TOVARU ZHOTOVENÉHO PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK KUPUJÚCEHO

7.1 Elektronický obchod umožňuje Kupujúcemu objednať tovar, ktorý si Kupujúci môže prispôsobiť podľa svojich osobitných požiadaviek. Tovar, ktorý je možné upraviť podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je v Elektronickom obchode označený slovným spojením „tovar s možnosťou personalizácie“.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto VOP, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho nie je možné odstúpiť podľa článku 6 VOP.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom Predávajúceho.            

9. ORGÁN DOZORU

9.1 Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, so sídlom na ulici Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika.

10. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

10.1 Alternatívnym riešením sporov je postup riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ vystupuje ako strana sporu podávajúca návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, spravujúci sa ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

10.2 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

10.3 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a to písomne na adresu Predávajúceho pre doručovanie elektronickej pošty (fanshop@hc05.sk) alebo na adresu sídla Predávajúceho (Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika).

10.4 Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu adresovanému subjektu  alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu, s ktorou sa na neho obrátil kupujúci podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich dní odo dňa odoslania žiadosť o nápravu kupujúcim Predávajúcemu.

10.5 Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

10.6 Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva kupujúceho, ktoré mu ako spotrebiteľovi vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

10.7 Alternatívne riešenie sporu sa ukončí dňom (a) uzavretia dohody podľa ust. § 17 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (b) vydania odôvodneného stanoviska podľa ust. § 18 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (c) odloženia návrhu podľa ust. § 19 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou; (e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou; a (f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Potvrdenia a oznámenia súvisiace s objednávkou a/alebo kúpnou zmluvou budú zo strany Predávajúceho doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke.

11.2 Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

11.3 V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto VOP boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí VOP alebo kúpnej zmluvy.

11.4 Znenie týchto VOP môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky a to aj vtedy, ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok.